Reference: 579/2016

Judgement Details


Date
31/01/2019
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs GRIMA MARIA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2019:115249
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA TA RIKORS SENTENZA SOSPIZA
Summary
Illi dan il-kaz kien dwar appell b'data zbaljata. Il-Qorti qalet
illi huwa evidenti illi l-Qratitaghna ilhom li hadu direzzjoni favur nuqqas ta' formalizmu zejjed fil-proceduri quddiemhom llum konfermat b'emendi bhal dawk fl-Att I tal-2018 fost ohrajn. Issa, il-kwistjoni odjerna mhix prettamentkwistjoni ta' nuqqas ta' formalita' essenzjali izda hija wahda dwar jekk l-appellanta ghandiex tkunawtorizzata tikkoregi t-talba taghha jew le biex tirrifletti dak li fil-fatt appellat dwaru.

Il-korp tal-appell kien fil-maggior parti tieghu dwar id-digriet tal-ewwel Qorti li rrendiet effettiva s-sentenza ta' prigunerija sospiza. La darba l-aggravji u l-argumenti tal-appellanta kienu fuq din il-materja jista' jitqies illi fit-talba hemm lapsus billi thalliet barra dik il-parti li titlobrevizzjoni ukoll ta' dak id-digriet. Ma huwiex il-kaz fejn korrezzjoni tat-talba ser tammonta ghall-appell gdid jew li tibdel is-sustanza tal-appell. Ghalhekk il-kawza tkompliet fil-mertu sorvolata din l-eccezzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info