Reference: 322/2017

Judgement Details


Date
04/12/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs GALEA ROBERT
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:114485
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA RIKORS TA APPELL
Summary
Dan kien kaz fejn tqajmet n-nullita tar-rikors tal-appell. Il-Qorti irrilevat li permezz ta' l-ahhar emenda li saret u cioe b'Att I tas-sena 2018 il-kliem taht ' piena ta' nullita' gew imhasra u ghalhekk dan ifisser li minkejja li wahda minn dawn ir-rekwiziti ikun nieqes, tali nuqqas ma iwassalx ghan-nullita ta' l-att. Ir-raison d'etre tal-paragrafi (a), (b) u (c) tas-subartikolu (1) tal-artikolu419 huwa s-simplifikazzjoni u l-kjarezza. Il-legislatur evidentement irid li r-rikors ghandu jkun redatt b'tali mod li mill-ewwel ipoggi kemm lill-Qorti kif ukoll lill-appellant fil- posizzjoni li jkunu jafu ezatt x'inhuma l-fatti kollha essenzjali, minn xhiex qed jilmenta l-appellant, u x'inhu jitlob. Pero' minkejja li l-legislatur jirrikjedi dan mhux qed jinsisiti li jekk uhud min dawn ir rekwiziti huma nieqsa l-atti jigi kunsidrat null. Ghalhekk il-legislatur ried li jkun hanin ma min jippresenta att li mhux in regola mal-ligi.
Illi l-appellant interpona appell mis-sentenza tal-ewwelQorti ghaliex hassu aggravat bis-sentenza li ingahta u dan ghaliex fil-fehma teighu l-piena inflittakienet wahda eccessiva.
Illi l-avukat difensur kellu issemmi fis-sentenza il-fatti fil-qosor tal-kawza u dan sabiex tkun in sintezi ma dak li jiddisponi is -sub inciz (a) tal artikolu 419.
Illi n-nuqqas tal-appellant ghalkemm jidher li huwa ta' portata zghira kien jammonta ghan-nullita' lima kienx ghall-emendi introdotti bl-Att I tal-2018, u tali rikors konsimili kien ikun possibilment soggett ghal ezitu infelici.
Illi ghalhekk in linea ma dak li jiddisponi l-artikolu 419 (1) (a) l-Qorti qieghda idderigiet lill-avukat difensur tal-appellant sabiex tipprezenta rikors fejn jitlob li jghamel korrezzjoni fir-rikors tal-appell tieghu fis-sens li izzid il-fatti fil-qososr tal-kawza in desamina u cahdet l-eccezzjoni ta' nullita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info