Reference: 41/2015

Judgement Details


Date
23/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs DE GIORGIO ROGER
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113795
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
L-AHJAR PROVA
Summary
Dan kien kaz fejn persuna giet misjuba li filfatt kienet direttur responsabbli ta' kumpanija peressli gie esibit document ufficjali dwar dan. Il-Qorti irrimarkat li inoltre, L-Artikolu 627 tal-Kap 12tal-Ligijiet ta' Malta: res applikabbli bl-artikolu 520(1) (d)
tal-Kap 9 tal-Ligijiet ta' Maltajghid:
Id-dokumenti msemmijin hawn taht huma ammissibbli bi prova bla ma tkun mehtiega ebda prova
ohra tal-awtenticità taghhom, hlief dik li tidher minnhom infishom, u jippruvaw dak li jkun fihom,
sakemm ma jigix ippruvat il-kuntrarju
(a) l-atti tal-Gvern ta' Malta, iffirmati mill-Ministru jew mill-kap tad-dipartiment li minnu jkunu
hargu, jew, fl-assenza ta' dan, mid-deputat, assistent jew ufficjal iehor li jigi warajh fil-grad,
awtorizzat li jiffirma dawk l-atti;
(b) ir-registri ta' dipartiment tal-Gvern ta' Malta;
(c) l-atti
pubblici
kollha
ffirmati
mill-awtoritajiet kompetenti, u mahrugin fil-Gazzetta tal-
Gvern;
(d) l-atti tal-Gvern ta' Malta, stampati bl-awtorità tal- Gvern u ppubblikati regolarment;
(e) l-atti u r-registri tal-qrati tal-gustizzja u tal-qrati ekklezjastici ta' Malta;
(f) ic-certifikati mahrugin mill-Ufficcju tar-Registru Pubbliku u mir-Registratur tal-Artijiet;
(g) it-testimonjal maghmul taht l-awtorità tal-Qortital-Kummerc;
Ghalhekk l-ahjar prova ingabet u sabet htija wara li semghet il-provi relattivi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info