Reference: 144/2013

Judgement Details


Date
24/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113791
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi l-appellant, kien tal-fehma li hu ma kellhux jinstab hati tat-tieni akkuza migjuba kontra tieghu a tenur tal-artikolu 252 tal-Kodici Kriminali. Illi dan l-artikolu tal-ligi thassar mill-Kodici Kriminali permezz ta' l-Att XI tas-sena 2018. F'dan il-kuntest il-Qorti ftit kellha xi tghid ghas-semplici raguni li a bazi tal-principji generali, il-Qorti ghandha dejjem tapplika l-ligi l-aktar favorevoli ghall-appellant. Hu veru li skont il-Kapitolu 249, l-Att dwar l-Interpretazzjoni, artikolu 12,il-proceduri ma ghandhomx jieqfu izda jkomplu. Naturalment, ma jkun hemm ebda piena li tapplika. Min-naha l-ohra, il-Qorti diversament presjeduta b'sentenza: "Il-Pulizija v. Martin Cassano" deciza fit-28 ta' Settembru, 2017 kienet tal-fehma li din l-interpretazzjoni tmur kontra l-Konvenzjoni Ewropea(Kapitolu 319 tal-Ligijiet ta' Malta) u specifikatament l-artikolu 7 ta' tali konvezjoni. Din il-Qorti kienet tal-istess fehma u illiberat l-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info