Reference: 257/2018

Judgement Details


Date
25/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAHRA MARK
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113669
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RECIDIVA
Summary
Illi l-akkuza tar-recidiva hija akkuza per se, separata u distinta minn kwalunkwe akkuza jew akkuziohra. Ghalhekk sabiex il-Qorti ssib htija tal-akkuza tar-recidiva jehtieg li l-prosekuzzjoni tressaqprovi dwar dan u dan peress li hemm certi kundizzjonijiet u elementi li jridu jigu sodisfatti u pruvati mill-Prosekuzzjoni. Filfatt wiehed wiehed jista' jigi liberat minn akkuza ta' recidiva. F'dan il-kaz billi l-Ewwel Qorti fis-sentenza appellata naqset milli tikkunsidra l-akkuza tar-recidiva, tant li ghalkemm sabet lill-appellant hati tal-akkuzi migjuba kontra tieghu, naqset milli tindika l-artikoli li jikkontemplaw ir-reat tar-recidiva, s-sentenza appellata ma rrispettatx dak li l-artikolu 382 tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta jehtieg ad validitatum. Dan ghalhekk wassal ghan-nullita' tas-sentenza appellata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info