Reference: 431/2016/1

Judgement Details


Date
16/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs FENECH MARIO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113660
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RICETTAZZJONI, DEFINIZZJONI TA`
Summary
Dan kien kaz dwar ricettazzjoni. Sabiex persuna tinsab hatja ta' ricettazzjoni hu mehtieg li jikkonkorru s-segwenti tliet rekwiziti u cioe: a. il-provenjenza llegittima tal-oggett in kwistjoni ossia li jkun insteraq, jew gie mehud b'qerq jew akkwistat b'reat iehor b. l-akkuzat irid ikun laqa' ghandujew xtara tali oggett li ghandu provenjenza llegittima; u c. fil-mument tal-akkwist, l-akkuzat kienjaf bil-provenjenza llegittima tal-oggett in kwistjoni. L-element formali ta' dar-reat hu li l-akkuzat kien konsapevoli tal-provenjenza illecita tal-oggett suggett tar-ricettazzjoni. Dan ir-rekwizitjista' jigi pruvat kemm minn provi diretti kif ukoll minn provi indizjarji Dan l-element formali tar-reat ikun jissussisti anki jekk l-akkuzat ikun ircieva jew xtara l-oggett fil-waqt li jkollu jew inkella imissu kellu suspett li l-persuna li tatu dan l-oggett setghet giet f'pussess ta' dak l-oggett b'mod illecitu u b'dana kollu xorta jilqa' ghandu jew jixtri tali oggett minghajr ma jaghmel xejnbiex jivverifika u jaccerta ruhu li l-pussess ta' dik il-persuna l-ohra kien wiehed legittimu u mhuxkif kien qed jissuspetta hu. Wara li fliet il-provi il-Qorti ikkonfermat il-htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info