Reference: 10/2014

Judgement Details


Date
25/09/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG CARMELO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113099
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, GRAD TA`
Summary
Dan kien kaz dwar hsara lil cable tal-elettriku. Illi l-grad ta' prova fil-kamp kriminali rikjest biex jista' jkun hemm sejbien ta' htija jitlob illi l-Qorti tiddeciedi fuq il-provi li jinsabu fl-atti: quod non est in actis, non est in mundo. Il-grad tal probabbli ma kienx japplikax ghal kaz odjern,kellha ssir prova lil hinn minn kwalsijasi ragjonevoli dubbju. Meta l-ewwel Onorabbli Qorti strahetfuq xhieda indiretta sabiex ssib htija fl-appellant odjern, hi kienet qed tinjora principju bazilari tad-dritt u ghazlet li taghmel tajjeb ghan-nuqqas ta' provi diretti bi provi li ma kienux ammissibbli. Fil-kaz odjern, kienet ghal kollox nieqsa fl-atti xi prova li turi, minghajr ebda dubbju ragonevoli, illi l-appellant kien propju hati tal-akkuzi kif dedotti kontrih.L-appellant gie liberat ghaxkien ghamel dak kollu minnu mistenni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info