Reference: 536/2017

Judgement Details


Date
18/09/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs OMISSIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:112986
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
l-Qorti thares b'certa riluttanza lejn ix-xhieda maghmula permezz ta' kliem ta' haddiehor - dak illihuwa komunament maghruf bhala “hearsay”. Dana il ghaliex dak il-kliem ma jkunx soggett ghall-kontroll u lanqas ma ghandek is-sigurtà ta' xhieda moghtija bil-gurament. Però, hemm eccezzjonijiet, liemaeccezzjonijiet jinsabu fil-ligi civili rezi applikabbli ghall-proceduri kriminali. Illi hawnkekk kienu jezistu ic-cirkostanzi u ragunijiet specjali u impellenti sabiex il-Qorti tiehu in konsiderazzjoni xhieda permezz ta' kliem haddiehor. Infatti, dan il-kaz kien jirriqwarda korruzzjoni ta' minorenni u l-Qorti kienet tal-fehma li mill-provi prodotti dak allegat mill-minuri kien veritiera u li dakli l-imputat gie akkuzat bih verament sehh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info