Reference: 439/2017

Judgement Details


Date
04/09/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA JAMES, GRIMA MARY GRACE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:112943
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
L-appellanti f'dan il-kaz kienu akkuzati u instabu hatja tar-reat kif dispost fl-artikolu 298(1)(f)tal-Kap 9 u cioe' “talli xjentement qieghdu fic-cirkolazzjoni, bieghu jew zammew ghandhom ghall-bejgh jew importaw ghal-hsieb ta' kummerc, merkanzija b'marka, sinjal jew emblema imxebhin b'qerq” metabieghu mobile phone li ma kienx originali.
Illi il-Prosekuzzjoni, kellha ghalhekk tipprova s-segwenti elementi ghal ezistenza ta' dan r-reat u cioe:
a. li l-appellanti ‘xjentement' qieghdu fic-cirkolazzjoni, bieghu, jew zammu ghandhom, jew importaw;
b. ghall-hsieb ta' kummerc;
c. merkanzija b'marka, sinjal, jew emblema mxebbhin b'qerq
Il-Qorti wara li fliet il-provi ma qalitx lil-allegat vittma ma kellux dritt ghar-rimbros tal-flus mahruga minnu ghax xiri tal-mobile phone, pero' ma hassitx li l-agir tal-appellanti kien wiehed fejn il-Qorti kienet f'posizzjoni li tasal ghall-konkluzjoni definita bla ebda dubju dettat mir-raguni li l-appellanti kienu jafu li l-mobile phonema kienx genwin u fic-cirkostanzi illiberathom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info