Reference: 425/2016

Judgement Details


Date
05/02/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs OMISSIS, CESARE KYLE, BRIFFA EMANUEL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:110144
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz fejn kien hem akkuza ta' assocjazzjoni f' xiri ta' players. Il-Qorti irrimarkat li r-reat ravvizat fl-artikolu 48A tal-Kodici Kriminali, dak tal-assocjazzjoni bl-ghan ta' kommissjoni ta'delitt, huwa differenti minn dak tal-attentant ta' reat ex artikolu 41 u tal-organizazzjoni kriminuza ex artikolu 83A tal-Kodici Kriminali u l-elementi li jikkostitwuhom. Ir-reat in dizamina, li huwawiehed mill-atti preparatorji ghar-rejat konsmat jew l-attentat tieghu u li ghalhekk jista' jirrizulta indipendentement mir-reat jew l-attentat, jirrikjedi l-konkorrenza ta' tlett elementi: il-ftehimbejn tnejn min nies jew aktar; l-intenzjoni li jsir ir-reat (specifikat u mhux wiehed generiku li ghalih hemm il-piena ta' prigunerija); u pjan ta' azzjoni miftiehem. Is-sejbien ta' htija o meno jirraviza ezercizzju xejn facli li, in mankanza ta' xi forma diretta tal-ezistenza ta' ftehim, jirrikjediinterpretazzjoni ta' kull cirkostanza u partikolarita' li tista' twassal ghall-konkorrenza ta' dawnit-tlett elementi b'mod partikolari ghaliex ma hemmx dik il-presunzjoni feroci ghall-ezistenza tieghu bhala per ezempju fir-reat kontemplat fl-artikolu 287 tal-Kapitolu 9, dak tal-pussess mhux gustifikat ta' flus jew oggetti ohra minn persuna kkundannata ghal serq jew ricettazzjoni. Il-Qorti sabethtija wara li fliet il-provi fl-isfond tal-principji legali indikati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info