Reference: 1436/1998/1

Judgement Details


Date
12/07/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
DJELASSI NUREDDINE vs SALIBA JOSETTE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FILJAZZJONI, AMMISSJONI TAL-OMM - FILJAZZJONI, DENEGATA PATERNITA`
Summary
Illi l-ligi taghna taghraf erba' cirkostanzi fejn ir-ragel tal-omm jista' jichad il-wild ta' martu bhala wildu: jekk isehhlu juri li (a) bejn it-tliet mitt jum u l-mija u tmenin jum qabel twieldet it-tarbija, huwa kien "fl-impossibilta' fizika li jghammar ma' martu minhabba li kien boghod minnha jew minhabba xi accident iehor"; (b) matul iz-zmien imsemmi, kien mifrud minn martu de facto jew legalment; (c) matul iz-zmien imsemmi kien milqut b'impotenza, ukoll jekk wahda fit-tnissil; jew (d) fiz-zmien imsemmi martu kienet ghamlet adulterju jew hbiet it-tqala u t-twelid, u, barra minn hekk, jipprova xi fatt iehor li x'aktarx jeskludu dik il-paternita'. Huwa bizzejjed li l-attur isehhlu jissoddisfa mqar wahda minn dawn l-erba' cirkostanzi.

Huwa mehtieg ukoll li biex l-azzjoni ssehhtrid tinbeda fi zmien sitt (6) xhur, li jibdew jghaddu mit-twelid tat-tarbija, jekk ir-ragel ikun jinsab f'Malta; jew minn mindu jigi lura Malta; jew minn mindu jintebah bit-twelid, jekk dan u t-tqalata' qablu jkunu nzammu mohbija minnu.

Il-ligi taghmilha cara wkoll li l-istqarrija tal-omm li zewgha m'huwiex missier it-tarbija ma tiswiex biex tnehhi min-nofs il-paternita' ta' zewgha fuq it-tarbija li tkun welldet.

Il-ghan tal-azzjoni ta' cahda ta' paternita' iwassal biss ghal dikjarazzjoni li zewg l-omm mhux missier it-tarbija taghha: l-ebda konkluzjoni jew prova dwar min tassew huwa l-missier ma hija mehtiega.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info