Reference: 443/2015

Judgement Details


Date
30/11/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs CILIA JEFFREY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:109321
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI TA KONTRAVENZJONI
Summary
Dan kien kaz fejn giet eccepita l-preskrizzjoni. Il-Qorti irrimarkat li l-korrezzjoni li kienet gietmitluba mill-prosekuzzjoni u
akkordata mill-ewwel Qorti ma biddlet xejn mis-sustanza tal-fattiimputati u ghalhekk ma kienitx mehtiega notifika mill-gdid kif kien qed isostni l-appellant. Is-subartikolu (2) tal-artikolu 687 introdott bl-Att III tal-2002 jiddisponi illi: “Iz-zmien ta' preskrizzjoni ghar-rigward ta' kull reat kriminali ghandu jkun sospiz mill-waqt li imputazzjoni u, jew att ta' akkuza jigu notifikati lilll-persuna akkuzata jew imputata sa dak iz-zmien meta tinghata sentenzafinali u definittiva fil-procedimenti li jkunu inbdew bhala rizultat ta' dik l-imputazzjoni jew attta' akkuza”. Minn ezami tal-atti hareg illi min-notifika tal-appellant sabiex jidher quddiem l-ewwelQorti sa ma inghatat is-sentenza appellata ma kien hemm ebda cirkostanza li a tenur taghha rega beda jiddekorri z-zmien ta' preskrizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info