Reference: 508/2013

Judgement Details


Date
24/10/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs BUGEJA PAUL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108964
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi l-artikolu 133 tal-Kapitolu 10 tal-Ligijiet ta' Malta jispjega kif ghandha tagixxi l-awtorita'sanitarja f'kaz li ghandha bzonn taghmel spezzjoni ghal finijiet sanitarji. Hi ghandha tinforma lill-persuna li qed taghmel l-ostakolu anki bil-fomm li l-impjegati taghha ghandhom bzonn li jaghmlu spezzjoni tal-fond. Fil-fatt, fil-kaz in ezami huma kienu nfurmaw l-appellant li riedu jidhlu fil-fondtieghu. Wara li dik il-persuna tirrifjuta li taghti dak l-access, l-awtorita' sanitarja ghandha titlob lill-Qorti biex jinhareg mandat li bih ikunu awtorizzati jidhlu fil-fond. F'dan il-kaz partikolari l-mandat ma giex mitlub u il-pulizija mexxew kontra l-appellant b'citazzjoni. Fil-fehma tal-Qortil-akkuza kif dedotta kontra l-appellant qatt ma setghet tinhareg. L-artikolu 133 jaghmilha aktar facli ghall-awtorita' sanitarja biex tespleta d-doveri taghha minghajr il-bzonn li tinhareg citazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info