Reference: 39/2017

Judgement Details


Date
26/10/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs GALEA CARMEL
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA SENTENZA
Summary
Meta reat, li f'dan il-kaz kien dak mahsub fl-artikolu 207 tal-Kodici Kriminali, fil-fehma ta'l-Avukat Generali ma kienx jirrizulta mill-atti ikkumpilati u allura ma giex minnu indikat fin-nota ta' rinviju ghal gudizzju, l-Ewwel Qorti ma kellhiex tiehu konjizzjoni aktar ta' dina l-imputazzjoni, kifdel resto hekk ghamlet, billi l-appellanti ma kienx qed jigi iktar akkuzat bil-kummissjoni tal-istess. Illi allura ghalkemm l-Ewwel Qorti fid-decide ma indikatx specifikatament li kienet qed tastjenimilli tiehu konjizzjoni tar-raba imputazzjoni ghar-raguni premessa, dan in-nuqqas fil-fehma tal-Qorti ma jista' qatt iwassal ghan-nullita tad-decizjoni impunjata billi l-Ewwel Qorti ma ghamlet xejn hlief tat id-decizjoni taghha fuq dawk ir-reati li permezz tan-nota ta' rinviju ghal gudizzju kienu qed jigu imputati lill-appellanti u dan wara li kienet saret il-kumpilazzjoni skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info