Reference: 481/2012

Judgement Details


Date
04/10/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs BUTTIGIEG KURT
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108545
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA SOSPIZA
Summary
Illi dan kien kaz fejn waqt procedura quddiem il-Qorti tal-Magistrati irrizulta li kien hemm sentenza sospiza pendenti.
Illi l-ewwel Qorti kellha ragun li tqajjem il-kaz hi stess. Hi kellha dan il-poter. Madanakollu minn qari tal-artikolu tal-ligi u cioe 28D tal-Kodici Kriminali deher car li l-ewwel Qorti kellha tordna l-hrug ta' citazzjoni jew mandat ghall-arrest ta' l-appellant. L-appellantdeher quddiem l-ewwel Qorti meta tqanqal dan il-problema u ghalhekk it-triq li kellha tiehu l-Qortihu li tordna l-hrug ta' citazzjoni 'ad hoc' dwar il-kaz, jekk il-Prosekuzzjoni, minn jedda, ma talbietx il-korrezzjoni tac-citazzjoni.
Ghalhekk, kien car li l-ewwel Qorti ma setghetx tadotta l-procedura li adottat billi tiddeferixxi l-kaz biex din il-kwistjoni tigi trattata. Fil-fehma tal -Qorti tal-Appell Kriminali, kien ikun ferm iktar ghaqli li l-ewwel Qorti tippronunzja ruhha fuq il-kaz originali u ic-citazzjoni 'ad hoc' tigi deciza mill-istess Qorti diversament presjeduta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info