Reference: 505/2014

Judgement Details


Date
28/09/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs MANSOURI SOUMIA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108131
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary

Dan l-appell kien bazat fuq l-allegazzjoni li l-appellanti ghamlet ammissjoni minhabba li l-Pulizija ma informawiex bl-informazzjoni li setghet tkun utili ghad-difisa taghha. Pero, fil-kaz in dizamina, meta l-appellanta tressqet quddiem l-ewwel Qorti, sia hi kif ukoll l-avukat difensur taghha kienu infurmati li kienet infethet inkjesta u ghalhekk l-Pulizija kienet skontat l-obbligu taghha li tinforma lill-appellanta u lill-avukat difensur taghha b'dak kollu li kellhom ghad-disposizzjoni taghhom sal-mument li fih tressqet quddiem il-Qorti biex twiegeb ghall-fatt imputat. Il-prosekuzzjoni ghazlet illi tipprocedi kontra l-appellanta wara l-informazzjoni li hadet minn Raya Sellami Zammit likienet l-appellanta li pprokurat il-pilloli ghall-iskop li tabortixxi kif ukoll dik tat-tabib li minn ultrasound li ghamel malli ddahhlet l-isptar irrizulta li kien hemm “a live ... pregnancy”;
Illi ghalhekk il-Qorti ma setghatx taqbel mal-appellanta illi l-ammissjoni taghha kienet wahda vizzjata bin-nuqqas tal-Pulizija li tghaddilha dik l-informazzjoni jew dokumenti li kienet taf bihom u li setghu ikunu ta' beneficcju ghad-difiza taghha. Qieset, ghal kuntrarju illi l-aggravju tal-appellantikien ripensament ghall-ammissjoni taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info