Reference: 110/1992/1

Judgement Details


Date
12/07/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
ATTARD LAWRENCE NOE vs MANCHE' SERGIO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
INTERESS GURIDIKU, ELEMENTI TA` - KUNTRATT, KONTRATTAZZJONI F`ISEM HADDIEHOR - KUNTRATT, KONTRATTAZZJONI RABTA PERSONALI
Summary
Hija haga minn ewl id-dinja li normalment bniedem jikkontratta ghalih innifsu, sakemm ma jindikax liqieghed jikkontratta f'isem haddiehor, jew jekk dan ma jindikahx espressament, il-kontraent l-iehorikun ragonevolment jaf illi jkun qieghed jikkontratta f'isem haddiehor.

Il-piz tal-prova limin ikkontratta ghamel hekk f'isem haddiehor tinkombi fuq min jaghmel din l-allegazzjoni.

Il-provi f'dan ir-rigward ghandhom jintiznu fid-dawl tar-regola li fin-nuqqas ta' provi jew anki fid-dubji l-mandat ma jistax jigi prezunt, anzi ghandu jigi eskluz. Inoltre, ghandu jigi rrilevat li l-ligi tezigi (art. 993 Kap 16) li kull kuntratt u kull obbligazzjoni ghandha ssir u tigi esegwita in buona fede.

Kull wiehed mill-partijiet in kawza jrid ikollu interess guridiku biex jista' jinghad li ghandu d-dritt tal-locus standi in judicio. U huwa pacifiku li l-interess guridiku ghandu jkun attwali fis-sens ta` utilita` finali tad-domanda gudizzjali fir-rigward tal-ezistenza asserita u vjolazzjoni ta` dritt.

Ghalhekk l-interess guridiku ghandu jkun jezisti fil-mument li tigi proposta l-azzjoni, u inoltre jehtieg li l-interess ikun konkret, personali u sussistenti di fronti ghall-konvenut maghzul bhala legittimu kontradittur tad-domanda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info