Reference: 253/2015

Judgement Details


Date
14/07/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs SCHEMBRI FRANCESCO, GRIMA KENNETH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:107710
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI TA REAT
Summary
Illi l-appell tal-Avukat Generali kien jdur fuq il-fatt li l-ewwel Qorti ma hallitx lill-prosekuzzjoni tipproducji l-provi dwar l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni. Fil-fatt, fil-korp ta' l-appell kien hemm indikat li l-prosekuzzjoni kellha f'idejha r-referti tal-appellati minn fejn kien jirrizulta li l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni kienet nfondata.
Illi fl-ewwel lok, kellu jigi rilevat li dan kienkaz sommarju u kwindi l-prosekuzzjoni kellha jkollha l-provi kollha taghha ad dispozizzjoni. Hi hagabazika fil-kawzi sommarji li l-prosekuzzjoni dejjem ikollha maghha r-referti kollha tal-partijiet.Milli jidher f'dan il-kaz ma garax hekk. Kieku kellha r-referti ad dispozizzjoni d-dmir taghha kienet li tezebihom.
Illi l-Avukat Generali kien qed jilmenta li l-ewwel Qorti ma tat ebda chance lill-prossekuzzjoni biex tressaq il-provi taghha. Mill-atti jirrizulta li l-prosekuzzjoni ma ghamlet ebda talba fis-seduta tas-6 ta' Mejju, 2015 ghal differiment. Hi prassi tal-Qrati taghna li jekk partitrid li tivverbalizza l-gudikant sedenti jaghti l-permess tieghu, li qatt ma jigi michud, u jsir il-verbal. Din il-Qorti

sabitha stramba li f'dan il-kaz ma sarx hekk tenut kont tal-fatt li l-prosekuzzjoni kellha avukat li kienet qed tassistiha. Kwindi l-appell gie michud.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info