Reference: 453/2013

Judgement Details


Date
01/03/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs CALLEJA GIUSEPPE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105244
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KWERELA, NECESSITA` TA`
Summary
Illi dan kien kaz dwar korruzzjoni ta' minorenni fejn biex jittiehed procediment ghad-delitt kontemplat fl-artikolu 203A tal-Kodici Kriminali tinhtieg il-kwerela tal-parti offiza. Dan hu hekk peress illi l-artikolu 203A jipprovdi li d-disposizzjonijiet ta' l-artikolu 203(2) u (3) jghoddu, mutatis mutandis, ghal delitt taht l-imsemmi artikolu 203A. U l-artikolu 203(3) jipprovdi ghall-htiega tal-kwerela.
Izda f'dan il-kaz f'ebda stadju ma giet prezentata xi kwerela f'forma ta' dokument - la daparti tal-minuri u lanqas da parti tal-genituri taghha jew ta' xi hadd iehor kif provvdut fl-Artikolu 542 tal-Kodici Kriminali. Dan il-fatt per se, pero`, ma jfissirx li ma kienx hemm kwerela - galadarba l-kaz beda quddiem il-Qorti Istruttorja kien applikabbli s-subartikolu (5) ta' l-artikolu 390 tal-Kap 9 li jipprovdi li “jekk matul il-kumpilazzjoni l-imputat ma jitlobx u l-qorti ex officio ma tordnax il-prova tal-kwerela, din il-kwerela titqies li saret skond il-ligi”. Dan ma sarx u allura il-proceduri kienu validi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info