Reference: 140/2015

Judgement Details


Date
27/02/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG ANTHONY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105147
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA TA RIKORS SENTENZA SOSPIZA
Summary
Il-procedura ghad-dhul fis-sehh tat-terminu ta' prigunerija sospiza tiskatta bl-introduzzjoni ta' rikors guramentat mill-parti li lilha kellu jsir il-hlas ex artikolu 28H(4) izda il-Qorti, ex artikolu28H(6) ghandha tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' rikors kif hemm imsemmi fis-subartikolu (4) jekk dak ir-rikors ikun gie pprezentat wara l-gheluq ta' tliet xhur mit-tmiem taz-zmien stabbilit mill-qorti biex wiehed jikkonforma ruhu ma' dik id-direttiva;
Mill-atti processwali irrizulta illi l-kundanna ta' xahar prigunerija sospizi ghal-sena originat permezz ta' sentenza moghtija fit-18 ta'Gunju 2014. Permezz ta' dik is-sentenza l-appellant kien ordnat ihallas sa zmien xahar minn dak inhar igifieri sat-18 ta' Lulju 2014. Huwa naqas milli jaghmel dan u ghalhekk rikors dwar nuqqas tal-ottemperament tieghu setgha jkun introdott biss sat-18 ta' Ottubru 2014. Dak ir-rikors kien pprezentatfl-10 ta' Novembru, 2014 u l-ewwel Qorti kellha, tassattivament, tastjeni milli tiehu konjizzjoni tieghu ex artikolu 28H(6). Ghalhekk il-proceduri u d-digriet tal-ewwel Qorti tad-9 ta' Marzu 2015 ma kellhom ebda validita' u l-karcerament tal-appellant ma kienx wiehed sorrett mil-ligi. IL-proceduri gew dikjarati nulli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info