Reference: 319/2016

Judgement Details


Date
23/02/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs BUGEJA DAVID
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105071
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi f'dan il-kaz kien gie nominat perit tekniku li l-Qorti sabet li kien mar oltre l-inkarigu tieghu u li allura il-provi migbura minnu gew eskluzi. Infatti l-Qorti irrimarkat illi minn ezami ta'l-atti irrizulta illi l-provi kollha f'dan il-kaz gew ikkumpilati mill-perit tekniku Valerio Schembri innominat f'din il-kawza mill-Ewwel Qorti u dan kif irrizulta mill-verbal tas-seduta tal-11 ta' Marzu2015 bl-inkarigu “sabiex jaccedi fuq il-post u jirrelata dwar il-kaz u possibbli soluzzjonijiet sanitarji jekk l-imputazzjonijiet jirrizultaw.” Illi ghalhekk irrizulta minn din in-nomina illi l-manzjonijiet riposti f'idejn l-espert kienu limitati ghall-access fuq il-post u ma inghata l-ebda fakoltali jisma' ix-xhieda bil-gurament. Il-perit tekniku izda hekk ghamel u ipproceda biex jisma lill-ko-litigandi u cioe' lill-parti leza, lill-imputat u lix-xhieda imressqa minn dawn iz-zewg partijiet. Majidhirx illi kien hemm xi intervent minn naha tal-Prosekuzzjoni biex tressaq provi ulterjuri. Ghalhekk din il-Qorti sabet illi l-Prosekuzzjoni naqset milli tressaq l-aqwa prova mehtiega u dan referribbilment ghall-ewwel akkuza dwar il-licenzji mehtiega mill-appellanti sabiex jiggestixxi in-negozjutieghu u dan ghaliex l-akkuza li inghatat kienet wahda generali fejn fil-komparixxi lanqas gie indikat l-artikolu tal-ligi illi tieghu kienet qed tigi imputata l-vjolazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info