Reference: 247/2016

Judgement Details


Date
23/02/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs AGIUS THOMAS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105065
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi l-artikolu 19 tal-Kap 323 jitkellem dwar ‘interess pekunjarju' li jista' jkun kemm dirett kif ukoll indirett u f'din ta'l-ahhar ghandu jidhol kull interess pekunjarju li l-kunsillier jista' ikollu tramite il-konjugi, l-axxendenti jew dixxendenti, ahwa jew xi socjeta kummercjali li fiha huwa ghandu xi sehem. Fil-kaz in dizamina jidher illi l-interess li kien qed taghmel referenza ghalih il-Prosekuzzjoni kien dak li kellu l-appellat f'xogholijiet li kienu qed isiru fit-toroq ta' Haz Zebbug minn ibnu il-perit Godwin Agius, liema xogholijiet kienu jaqghu taht il-manzjonijiet tal-Kunsill. Danifisser allura illi l-interess f'dan il-kaz kien wiehed li kien ser jissarraf fi flus jew xi qligh iehor finanzjarju li isir jew direttament minn dak il-kunsillier jew minn xi membru tal-familja tieghu. Il-ligi trid illi dan l-interess jigi dikjarat minnufih fil-bidu ta' kull laqgha fejn tkun ser issir xi diskussjoni dwar il-kuntratt jew l-aggudikazzjoni tieghu u li dak il-kunsillier jirtira minndik il-laqgha u ma jehux sehem fiha. Il-Qorti ma sabitx ksur tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info