Reference: 531/2015

Judgement Details


Date
26/01/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs SCERRI FRANCES
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:104492
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA TAR-RIKORS TAL-APPELL
Summary
Illi fit-termini ta' dak dispost fl-artikolu 419(1)(c) tal-Kodici Kriminali ghandha tintalab ir-revoka JEW ir-riforma tad-decizjoni impunjata. Issa huwa indubitat illi id-decizjoni impunjata sabet reita' ghar-reati kollha addebitati lill-appellanti u li hi kienet qed tilmenta minn dan is-sejbien ta'htija fuq bazi generali. Di piu mir-rikors ta'l-appell lanqas ma deher illi hemm xi aggravvju marbut biss mal-piena erogata mill-Ewwel Qorti ghalkemm d-difensur ta'l-appellanti semma dina l-lanjanzafil-kors tat-trattazzjoni orali. Kwindi ma kien hemm l-ebda talba subordinata ghal dik tat-thassir billi tintalab xi riforma biss fil-piena inflitta. It-talba kienet ghal kollox kontradittorja billi jidher illi b'mod ewlieni kienet qed tintalab ir-riforma u dan kellu isir, fil-fehma tal-appellanti,billi din il-Qorti kellha tirrevoka d-decizjoni impunjata fl-intier taghha. Talba li evidentement makienitx tottemperax ruhha mar-rekwiziti stabbilita fl-artikolu 419 taht piena ta' nullita'. Illi sahansitra il-Qorti Kostituzzjonali2 sahhqet fuq l-importanza li jigu osservati r-rekwiziti mehtiega ghal validita tar-rikors ta'l-appell, in-nuqqas ta' liema rekwiziti jimporta n-nullita ta'l-istess uma jista' qatt iwassal ghal xi lezjoni tad-dritt ghal smigh xieraq tal-persuna akkuzata. Fic-cirkostanzi l-appell gie dikjarat null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info