Reference: 182/2015

Judgement Details


Date
26/01/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs PORTELLI GEORGE SAMMUT KARMENU BRINCAT MARIA GATT JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:104481
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz fejn il-Qorti ghaddiet ghas-sentenza minkejja ta' talba ghal differiment ta' xhud ewlieni. Il-Qorti tal-Appell Kriminali qalet illi hemm zewg cirkostanzi biss fejn il-Qorti f'kawzi ta' natura sommarja hija gustifikata tghaddi ghas-sentenza fin-nuqqas ta' smigh ta' xi xhud u dan meta jewil-Prosekuzzjoni tonqos milli turi li taghmel dmirha billi ma tipprezentax riferta li tindika illisar it-tentattiv biex jigi innotifikat ix-xhud jew meta ikun hemm riferta negattiva li madanakollu tindika illi x-xhud ma ikunx gie notifikata minhabba xi nuqqas minn naha tal-prosekuzzjoni.F'dan il-kaz il-Qorti tal-Magistrati ma imxietx hekk billi kienet fid-dmir li tiddiferixxi il-kawza ghal dataohra sabiex jinstemghu ix-xhieda tal-prosekuzzjoni u mhux tghaddi ghas-sentenza minghajr ma tisma provi umbaghad tiddikjara li qed issib il-kunflitt fihom. Ghalhekk s-sentenza giet revokata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info