Reference: 748/1993/1

Judgement Details


Date
28/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
FARRUGIA ROSE ET vs FARRUGIA FILIPPA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DAR MATRIMONJALI, JEDD TA` ABITAZZJONI TAL-KONJUGI SOPRAVISSUT - DAR MATRIMONJALI, L-EMENDA FIL-KODICI CIVILI LI INTRODUCIET IL-JEDD TA` ABITAZZJONI TAL-KONJUGI SOPRAVISSUT M`GHANDIEX EFFETT RETROATTIV - LIGI, RETROATTIVITA` TA`
Summary
Normalment drittijiet sostantivi ma ghandux ikollhom effett retroattiv hlief fejn ikunu ta' Ordni Pubbliku.

Id-dritt ta` abitazzjoni fid-dar matrimonjali moghti lill-konjugi sopravissut ai termini tal-Artikolu 633A mhux wiehed ta` ordni pubbliku ghax jista` jigi derogat bi qbil bejn il-partijiet. Dan ifisser ukoll illi dan il-jedd m`ghandux effett retroattiv.

Dan il-provvediment tal-ligi huwa mhux biss wiehed sostantiv izda jinstab ukoll fid-disposizzjonijiet tat-Titolu III Fuq Is-Successjoni. Huwa ghalhekk ma jistax jinqara wahdu izda jrid jigi interpretat f'unjoni mal-provvedimenti l-ohra fil-materja, fosthom dak kontenut fl-Artikolu 836 tal-Kodici Civili li jipprovdi li l-pussess ta' hwejjeg il-mejjet ighaddi, bis-sahha tal-ligi, b'mod ta' kontinwazzjoni, fil-werriet, sew jekk testamentarju jew legittimu, bl-obbligu li jhallas il-pizijiet kollha tal-wirt.

Ghandujkun ovvju illi dan id-dritt ta' l-armla ma jistax jitqies bhala piz ta' wirt meta l-hwejjeg tal-mejjet ghaddew fuq il-werrieta diversi snin qabel ma giet promulgata l-ligi in kwistjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info