Reference: 1028/1997/1

Judgement Details


Date
27/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
DESIRA NEVILLE ET PRO ET NOE vs GRECH & COMPANY LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, LOCUS STANDI TAL-WERRIETA TA` PERSUNA LI TKUN MIETET F`INCIDENT - DANNI, META D-DANNEGGJAT JKUN QED JIRCIEVI PENSJONI - DANNI, PRINCIPJU TA` DEPENDENCY - DANNI, RESPONSABILITA` TA` MIN IHADDEM - ESPOSIZZJONI GHAL SOSTANZI NOCIVI - DANNI, SAFE WORKING ENVIRONMENT - DANNI, SAFETY EQUIPMENT
Summary
Huwa d-dover ta` min ihaddem li jaghti lbies protettiv u ambjent san lil min ihaddem. Hawnhekk gie ritenut li l-konvenuti kienu naqsu f`dan id-dover taghhom peress illi esponew lil impjegat taghhom ghal sostanzi nocivi (asbestos) li eventwalment wasslu ghall-mewt tieghu.

Id-dritt ghar-risarciment ghad-danni hu dritt patrimonjali li jintiret bhall-ohrajn, u ma ghandux ikun modifikat ghax jghaddi b'wirt f'idejn is-successur; id-dritt tas-successur huwa l-istess dritt li kellu l-awtur tieghu. Ghalhekk m`ghandu jsir ebda tnaqqis mis-somma li ghandha tigi likwidata ghal dak li setghet tikkonsma il-vittma kieku hija baqghet hajja stante li dan it-tnaqqis ma jsirx fil-kaz ta' persuna li baqghet hajja u ghalhekk ma ghandux isir fil-kaz ta' persuna li tmut, u dan huwa konsegwenti tal-fatt guridiku li tali dritt ghar-risarciment tad-danni jintiret mill-eredi bla ebda modifika.

Hawnhekk gie likwidat ammont ta` danni minkejja li l-vittma fid-data tal-mewt kien gie boarded out u kienqed jircievi pensjoni ta` invalidita`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info