Reference: 6/2015

Judgement Details


Date
15/12/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs GRIMA ALLAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:104052
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI BIKRIJA
Summary

L-akkuzat tressaq quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti Istruttorja fl-24 ta' Dicembru 2014 sabiex iwiegeb ghall-22 imputazzjoni u ghall-adebitu tar-recidiva. F'dik is-seduta l-appellat irregistra ammissjoni u wara li inghata zmien sabiex jikkontempla d-dikjarazzjoni tieghu, huwa kkonferma l-ammissjoni u l-Qorti ghaddiet sabiex tipprolata s-sentenza taghha. L-Avukat Generali ma kienx ghadu ta l-kunsens tieghu ai termini tal-artikolu 370(3) tal-Kodici Kriminali sabiex l-appellatikun gudikat mill-Qorti tal-Magistrati liema kunsens kien mehtieg peress illi uhud mill-imputazzjonijiet kienu jezorbitaw mill-kompetenza originali tal-ewwel Qorti. Minkejja dan, l-Qorti setghet legittimament, kif fill-fatt ghamlet, tipprocedi bl-ghoti tas-sentenza bl-applikazzjoni tal-artikolu 392A tal-Kodici Kriminali wara li twissieh bl-aktar mod solenni fuq il-konsegwenzi tal-ammissjoni tieghu u taghtih ftit taz-zmien biex jerga' lura minn dik l-ammissjoni. Dan kien possibbli fir-rigward tal-imputazzjonijiet kollha li ma kienux ta' kompetenza originali izda certament mhux fir-rigward tal-imputazzjoni enumerata 20, dik dwar pussess ta' droga eroina minghjar awtorizzazzjoni kontra d-dispost tal-Kapitolu 101 tal-ligijiet ta' Malta. Illi ghalhekk il-Qorti kellha tkompli bil-kumpilazzjoniu ghalhekk is-sentenza giet annullata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info