Reference: 76/2015

Judgement Details


Date
30/11/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs PICKARD GORDON
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:103782
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVI
Summary
Illi l-artikolu 111(2) tal-Kapitolu 9 tal-Ligijiet ta' Malta jistipula illi:
“Kull min, f'kull kaz iehor mhux imsemmi f'disposizzjonijiet ohra ta' dan il-Kodici, xjentement jissoprimi jew b'xi modiehor jeqred jew ibiddel it-tracci jew l-indizji ta' reat, jehel, meta jinsab hati ..”
Illi f'dan il-kaz d-dikjarazzjoni inveritjiera lil pulizija dwar dak li sehh ma tista qatt tikkostitwixxi l-element materjali ta' dan ir-reat, kif lanqas jistghu ikunu l-manetti u l-messa in scena li titkellemdwarha l-Ewwel Qorti, dak li kellu f'mohhu l-legislatur meta fassal l-artikolu 111(2).


Il-ligi tirreferi ghall-okkultament, qirda jew distruzzjoni tat-tracci materjali, tal-indizji, tal-provi cirkostanzjali jew ta' xi prova ohra materjali, izda mhux ghal xi dikjarazzjoni inveritjiera maghmula mill-appellanti bhalma gara f'dan il-kaz biex lil

shabu “ighattilhom” jew ta' messa inscena li setghet inholqot minn mit-tlieta minn nies membri tal-armata kif imfisser fid-decizjoni impunjata. Fic-cirkostanzi ma instabitx htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info