Reference: 441/2016

Judgement Details


Date
28/11/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs GRECH PHILIP
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:103715
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
VETTURA, NUQQAS TA` LICENZJA
Summary
Dan kien appell mill-Avukat Generrali dwar l-uzu ta' vettura bi pjanci ta' registrazzjoni barranin.Kien jemergi illi fil-konsiderazzjonijiet taghha dwar id-disa imputazzjoni, igifieri dik ta' sewqanta' vettura li ma kienitx debitament licenzjata mal-Awtorita' ta' Trasport ta' Malta, l-ewwel Qortijidher li fehemet illi din l-imputazzjoni kienet tirrigwarda n-nuqqas tal-appellat li jkun munit b'licenzja tas-sewqan meta ma kien hemm ebda tali imputazzjoni. L-ewwel Qorti, wara li rriproduciet l-imputazzjoni kif ukoll l-artikolu tal-ligi in rigward, ghal xi raguni orjentat il-konsiderazzjonijiettaghha bhalli kieku l-appellat kien imputat bir-reat ta' sewqan minghjar licenzja. Issa, fil-konsiderazzjoni taghha dwar it-tmien imputazzjoni li dwarha nstab hati l-appellat u ma interpona ebda appell, l-ewwel Qorti rragjonat illi kien jirrizulta, sia mix-xhieda prodotta kif ukoll mistqarr mill-appellat illi ma kellux licenzja temporanja sabiex isuq dik il-vettura oltre l-perjodu ta' tletin jummid-data tal-importazzjoni taghha. Ezaminati l-atti kien jemergi illi meta l-appellat kien intercettat isuq il-vettura in kwistjoni, kien qieghed isuq vettura li fit-termini tal-artikolu 15(1) (a) tal-Kapitolu 65 ma kienitx licenzjata biex tinstaq fit-triq: “Kull min isuq vettura bil-mutur jew vettura ohra minghajr licenzja tas-sewqan jew vettura bil-mutur jew vettura ohra li ma jkollhiex licenzja, .” L- ewwel Qorti ghalhekk ma setghetx ragjonevolment u legalment tasal ghal-konkluzzjoni li waslet ghaliha dwar din l-imputazzjoni. Ghalhekk ukoll l-Avukat Generali kellu ragun fl-appell tieghu ligie akkolt minn din il-Qorti li sabet htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info