Reference: 389/2014

Judgement Details


Date
28/11/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAHRA PAUL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:103713
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RAGION FATTASI, ELEMENTI TA`
Summary

Ir-reat ta' ragion fattasi jehtieg il-konkorrenza tas-segwenti erba elementi: a) att estern li jimpedixxi persuna ohra minn dritt li hija tgawdi u li jkun sar bid-dissens esplicitu jew implicitu ta' dik il-persuna; b) it-twemmin tal-imputat li qed jagixxi bi dritt; c) ix-xjenza tal-imputat li qed jiehu b'idejh dak li suppost jiehu tramite l-process legali; d) li l-att ma jinkwadrax ruhu f'reataktar gravi. L-ilment tal-kwerelant f'dan il-kaz kien jiddifetta proprju fuq l-inezistenza tal-ewwel element ta' dan ir-reat. Huwa naqas milli juri li ghandu xi prima facie dritt li jokkupa t-triq bit-tqeghid ta' trab u terrapien sabiex jestendi r-rampa tieghu ghal nofs it-triq. Dan ma jfissirx illi l-appellant kellu d-dritt li jnehhi dak it-terrapien u trab ghaliex dak fih inniffsu jista' jaghti lok ghal kontravenzjoni. Certament, izda, l-azzjoni tal-appellant li jiknes dak l-inkonvenjent minn quddiem ir-residenza tieghu ma jistghax, jaghti lok ghar-reat in kwistjoni. Ir-rampa li tinsab fil-parti tal-kwerelant kienet u ghadha hemm u ghalhekk anke hawn, l-appellant ma jistax jitqies li b'xi mod ezercita xi dritt li jippretendi li ghandu fuq hwejjeg ta' terzi u fic-cirkostanzi l-appell gie milqugh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info