Reference: 298/2013

Judgement Details


Date
19/10/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs FALZON DAVID
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:103403
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVI
Summary
Illi dan kien kaz dwar pussess ta' ghasafar. Illi l-aggravju ewlieni tal-appellant kien li ma nghatax id-dritt ghall-access ghal ghajnuna legali u li l-pulizija ma taw ebda twissija li dak kollu li kien ser ighid tista' tikkostitwixxi prova kontra tieghu. Il-Qorti qablet ma tali sottomissjoni. Madankollu, jekk jigu milqugha dan l-aggravju u qed jigu milqugha, ma jfissirx li l-kwistjoni tieqaf hawn. Irid jigi stabbilit jekk hemm xi provi ohra li jistghu jigu addebitati lill-appellant.
Illi fil-fehma ta' din il-Qorti kien hemm provi ohra li jistghu jigu addebitati lill-appellant. Hu assuma r-responsabilita' ta' dawn it-tajr ma Stanley Gatt li min-naha tieghu, kif seta' legittimament jaghmel, talab il-provenzjenza ta' dawn it-tjur. L-appellant ma ezebixxa ebda dokumentazzjoni dwar dawn it-tjur la lil Stanley Gatt wisq anqas lill-ewwel Qorti jew lill-Qorti tal-Appell. Anzi, Stanley Gattma hax linja semplici u ddecida li la ma kienx hemm dokumneti allura dawn it-tleta u tletin tajra kienu kolla sprovvisti minn dokumentazzjoni. Kif jirrizulta Stanley Gatt ma oltre d-dover tieghu u skopra li fil-fatt kien hemm biss ghoxrin (20) ghasfur minghajr provenjenza legittima. Ghal din il-Qorti dan kien bizzejjed biex tigi radikata r-responsabilita' penali tal-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info