Reference: 274/1999/1

Judgement Details


Date
27/04/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ZAMMIT GEORGE vs DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR IS-SIGURTA` SOCJALI, STHARRIG TAD-DECIZJONIJIET TAD-DIRETTUR TAS-SIGURTA` SOCJALI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, GURISDIZZJONI TAL-QRATI
Summary
L-artikolu 45 tal-Att dwar is-Sigurta' Socjali jipprovdi illi "Persuna taht l-eta` ta' hamsa u sittin sena ghandha tkun skwalifikata milli tircievi pensjoni taht din it-Taqsima matul kull perijodu lifih tkun qed tahdem bi qligh jekk tonqos li tipprova ghas-sodisfazzjon tad-Direttur li l-qligh taghha minn dak ix-xoghol bi qligh ma jkunx izjed minn medja fil-gimgha li tkun daqs il-paga minima nazzjonali kif applikabbli ghal persuni ta' l-eta' ta' tmintax-il sena jew izjed stabbilita taht ordni ta' standard nazzjonali mahrug taht l-Att li Jirregola l-Kondizzjonijiet ta' l-Impieg, u l-Korporazzjoni tax-Xoghol u Tahrig tkun giet avzata kif imiss li hekk tkun qed tahdem bi qligh..." L-oneru tal-prova huwa fuq min qed jirreklama d-dritt ghall-pensjoni. Kemm-il darba issir prova f'dan is-sens id-direttur ma jkollu ebda diskrezzjoni li ma jaghtix il-pensjoni. Id-Direttur ghandu jiddeciedi jekk fattwalment jekk il-persuna in kwistjoni tkunx 'gainfully occupied' ai termini tal-Ligi.

Id-decizjoni tad-Direttur tkun sindakabbli jekk jigi provat illi d-decizjoni tal-Arbitru tkun wahda azzardata u rragjonevoli mhux bazata fuq provi jew fejn jirrizulta illi l-applikant ma kienx inghata l-opportunita' li sewwa jipprova bil-pretensjoni tieghu. L-ezercizzju tal-poteri minn Direttur kien allura certament sindakabbli sal-punt li setgha jigi mistharreg gudizzjarjament, anke mill-Arbitru fil-limiti appena traccjati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info