Reference: 1249/1990/1

Judgement Details


Date
27/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
FORMOSA LAWRENCE ET NOE vs FELICE SILVIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, ECCEZZJONIJIET SOLLEVABBLI MILL-APPALTANT KONTRA L-APPALTATUR F`AZZJONI GHALL-HLAS - APPALT, RIMEDJI TAL-APPALTANT META X-XOGHOL MA JKUNX SKOND IS-SENGHA U L-ARTI
Summary
F'materja t'appalt, kif jidher mill-gurisprudenza in materja, il-Qrati taghna kellhom okkazzjoni jippronunzjaw ruhhom diversament dwar kwistjonijiet ta` kif kellu jithallas appalt meta x-xoghol ma jkunx sar skond is-sengha u l-arti, u dana skond ic-cirkustanzi partikolari ta' kull kaz. Il-Qrati taghna f'certi kazijiet ordnaw il-hlas ta' prezz tal-appalt stabbilit "a misura" meta kien hemm difettparzjali mhux sostanzjali fix-xoghol, izda awtorizzaw lill-kommittent jirritjeni parti mill-prezz sakemm l-appaltatur isewwi d-difetti. F'kazijiet ohra, fejn ix-xoghol gie ezegwit in parti sewwa u inparti hazin, giet negata lill-appaltatur kull parti mill-prezz fuq il-motiv li x-xoghol ma kienx sar skond ma titlob is-sengha. F'kazijiet ohra, l-Qorti ordnat li titnaqqas, mis-somma li tigi mhallsa, s-somma stmata mill-perit bhala kumpens ghad-difett fix-xoghol.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info