Reference: 426/2011

Judgement Details


Date
27/04/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs OMISSIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:100241
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI
Summary
Dan kien kaz ta' ammissjoni ta' htija. Meta rregistra ammissjoni, l-appellant kien qieghed jammettil-ewwel imputazzjoni dedotta mill-Pulizija Ezekuttiva li, permezz taghha kienet qed takkuzah bir-reat ta' korruzzjoni tal-minorenni omissis 1 u omissis 2 sic et simpliciter. Wara n-nota ta' rinviju ghall-gudizzju ta' l-Avukat Generali, fejn bhalma hu stabbilit, tali nota tassumi rwol simili ghal dakta' l-att ta' akkuza quddiem il-Qorti Kriminali, jekk l-appellant xtaq jippersisti fl-ammissjoni tieghu, din kellha tkun bazata fuq x'tipprovdi l-imsemmija nota. Sfortunatament jidher li la d-difensuri ta' l-appellant, u wisq anqas l-appellant, ma hadu l-isbriga li jinfurmaw ruhhom bil-kontenut ezatt tan-nota ta' rinviju, u dan ovvjament ghax kienu qed jistennew li, kif indikatilhom l-ewwel Qorti, kienet lesta li tikkunsidra li taghti sentenza sospiza ta' prigunerija b'ordni ta' supervizjoni. Huwa naturali, ghalhekk, li meta nghatat sentenza effettiva ta' prigunerija, l-appellant kien sorpriz. Fil-fatt, jekk l-ewwel Qorti, wara li kienet ezaminat l-atti, kien jidhrilha li ma kinitx f'posizzjoni li taghti sentenza sospiza ta' prigunerija kif originalment indikat, kellha tissospendi l-prolazzjoni tas-sentenza sabiex iggib quddiem il-partijiet id-diffikulta` minnha riskontrata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info