Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1245

Judgement Details


Date
15/02/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs EMILY ZARB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 232 TAL-KODICI KRIMINALI - LIGGITIMA DIFIZA - OFFIZA FUQ IL-PERSUNA - PRECETT "DE NON OFFENDENDO" - PROVA - PROVOKAZZJONI - SFREGJU
Summary
Fost l-elementi li huma mehtiega biex tigi akkordata l-iskriminanti tal-legittima difiza hemm il-fattur tal-inevitabbilita'; u minghajr il-konkors ta' dan il-fattur ma tistghax tinghata dik l-iskuzanti. F'materja ta' offizi fuq il-persuna, hemm sfregju anki jekk ic-cikatrici tkun sfregjanti, cjoe'tkun taghti fil-ghajn minn distanza normali. Jekk l-isfregju jkunx semplici jew gravi u permanentihija kwistjoni ta' gradazzjoni; imma l-isfregju jkun hemm dejjem, jekk ikun hemm dik ic-cikatrici."In linea di massima", ma hux forsi tant accettabbli li jigi mpost il-precett "de non offendendo" lil min ikkaguna offiza fuq il-persuna ta' hadd iehor ghax gie provokat minn din il-persuna l-ohra; ghaliex l-offiz, f'kaz simili, ikun hu stess irrizika s-sikurezza personali tieghu individwali bil-provokazzjoni tieghu, u kwantu ghas-sikurezza tieghu individwali futura ma ghandux x'jaghmel hlief li ma jergghax jipprovoka lill-offensur; izda c-cirkustanzi tal-kaz jistghu jkunu tali illi, ghalkemm l-imputat ikun gie moghti l-beneficcju tal-provokazzjoni, il-Qorti tkun gustifikata li timponilu wkollil-precett fuq imsemmi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info