Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 884

Judgement Details


Date
10/03/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
NEG. JOSEPH DARMANIN PR. ET NE. vs CARMELO MICALLEF NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2237 TAL-KODICI CIVILI - DEZERZJONI - INTERRUZZJONI - PRESKRIZZJONI
Summary
Id-dezerzjoni ta' kawza ma testingwix l-azzjoni li kienet giet dedotta fil-gudizzju li gie perent, kif ma testingwix il-provi rizultanti mill-attijiet ta' dak il-gudizzju u l-effett tas-sentenza pronunzjati fih: imma l-iskop u l-effett immedjat taghha hu dak li thassar kull effett ta' l-istituzzjoni tar-rapport processwali, li testingwi jew tannulla l-atti tal-process, li thassar, f'kelma wahda,l-istanza hlief in rigward tat-provi u l-provvedimenti fuq riferiti. B'mod li, jekk il-parti trid tipproponi l-istanza, ikollha, hlief in rigward ta' dawn, terga' tibda mill-bidu minghajr ma jigi kunsidrat l-ewwel gudizzju, li, appuntu ghax perent, jigi kunsidrat bhal kieku qatt ma sar. Imma, ghalkemm il-perenzjoni ma testingwix l-azzjoni, tista' indirettament tippregudikaha; ghaliex l-azzjoni tista' tigi estinta bil-preskrizzjoni taghha, jekk din tigi kompjuta fiz-zmien tal-kors u tal-kompiment tal-perenzjoni ta' l-istanza. Imma, ghalkemm il-perenzjoni ma testingwix l-azzjoni, tista' indirettament tippregudikaha; ghaliex l-azzjoni tista' tigi estinta bil-preskrizzjoni taghha, jekk din tigi kompjuta fiz-zmien tal-kors u tal-kompiment tal-perenzjoni ta' l-istanza. Bhala konsegwenza tal-premess, bid-dezerzjoni tal-gudizzju jiskomparixxi l-effett interruttiv tal-preskrizzjoni ta' l-azzjoni, ma jistax jigi nvokat kontra dik il-preskrizzjoni l-beneficcju ta' l-interruzzjoni ta' dik il-preskrizzjoni bil-prezentata tac-citazzjoni fil-gudizzju li gie perent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info