Reference: Volume 39D (1955), Part No. 2, Section , Page 770

Judgement Details


Date
06/12/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ANTHONY CINI vs DOLORES CINI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART 763,872,U 865 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - MANDAT TA' L-IMPEDIMENT TA' SAFAR - NULLITA' - PRESTAZZJONIJIET PERIJODICI - PROROGA
Summary
L-effetti ta' mandat ta' impediment ta' safar ottenut in kawrew ta' domanda ghall-alimenti jispiccabis-sentenza li takkorda dawk l-alimenti; u l-mara li otteniet dak il-mandat mhix intitolata li titlob aktar li l -mandat jigi prorogat; imma hija ntitolata biss li titlob il-hrug ta' mandat iehor, andik jekk ir-ragel ma jkunx debitur lejha ghall-alimenti skaduti fis-somma ta' Lm20, jew f-ebda somma, sempliciment bhala kawtela ta' l-ezazzjoni tal-alimenti globali li ghalihom hija jkollha dritt inforza ta' dik is-sentenza. Ghax id-dritt ghal prestazzjonijiet perijodiic, bhal kwalunkwe kreditu "a termine", ghalkemm ma jistax jigi esperit qabel l-iskadenza, jekk wiehed jagixxi ghall-ezazzjoni tal-kreditu, jista' jigi esperit anki qabel dik l-iskadenza, jekk wiehed ikun irid jikkawtelah, u d-domanda ntiza ghall-otteniment tal-alimenti tikkomprendi ssomma tal-prestuzzjonijiet kollha perijodici li l-iskadenza taghhom ghandha ddum sakemm idum id-dritt ghall-ezuzzjoni tal-alimenti. Liema kawtela tigi regolata kif tippreskrivi l-ligi, billi tigi moltiplikata ghal ghaxar darbiet is-somma nettatal-alimenti ta' sena. Jekk mbaghad dak il-madat jigi ottenut wara s-sentenza, jitlef l-effikacja tieghu jekk il-pretensjoni kawtelata biex ma tigix dettotta f'gudizzju fiz-zmien preskritt mill-ligi,u huwa mull jekk min jottjenieh ma jsemmix fir-rikors, barra minn dikjarazzjonijiet ohra, is-sentenza li biah tkun giet kononizza l-pretensjoni kawtelata, u ma jkunx wettaq il-gurament illi s-sentenza ma gietx ezegwita ghal kollox.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info