Referenza: 44/2009/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/04/2013
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Partijiet
SCHEMBRI CONCETTA vs DIRETTUR TAD-DIPARTMENT OF CITIZEN SHIP AND EXPATRIATE AFFA
Tip ta' Sentenza
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
VISA
Fil-Qosor
Dan kien kaz li jirrigwardja cittadina Maltija li izzewget persuna barranija bl-iskop li l-istess barrani jakkwista visa ghal Malta. Ma irrizultax li kienet stabbilita ebda hajja familjari. Il-Qorti irrimarkat li l-iStat ghandu dritt jezercita kontroll fuq id-dhul fit-territorju tieghu ta' persuni li ma humiex cittadini tieghu u fuq id-dritt taghhom ta' residenza fl-istess territorju. Id-decizjonjiet tal-iStat f'dan il-qasam, izda, ma humiex illimitati safejn jistghu jinterferixxu ma xi dritt imhares bil-paragrafu 1 tal-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni peress li tali decizjonijiet iridu jkunu konformi mal-ligi u jkunu mehtiega f'socjeta` demokratika, u cioe` gustifikati b'xi esigenza socjali pressanti u proporzjonati mal-ghan legittimu persegwit. Fejn ikun il-kaz il-Qorti tkun trid tezamina jekk ir-rifjut tal-permess ta' residenza tal-applikant kienx izomm il-bilanc xieraq bejn l-interessi relevanti, u cioe` id-dritt ghar-rispett tal-hajja familjari tal-applikant fuq naha u l-prevenzjoni ta' dizordni jew il-kommissjoni ta' delitti fuq l-ohra.


L-Artikolu 8 jhares id-dritt ghalrispett tal-hajja familjari u b'hekk jippresupponi l-ezistenza ta' hajja familjari. Ifisser xi jfisser il-kuncett ta' familja dan gie ritenut li certament jinkludi dik ir-relazzjoni li titwieled minnzwieg li jkun skont il-ligi u genwin u li normalment jikkomprendi l-ko-abitazzjoni. Inoltre, il-kuncett ta' “hajja familjari” fl-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni gie ritenut li ma hux ristrett biss ghal relazzjonijiet bbazati fuq iz-zwieg mentri jista' jabbraccja rabtiet “familjari” de facto bhar-relazzjonjiet bejn missier naturali u l-wild barra z-zwieg. Barra minn hekk l-Artikolu 8 jhares mhux bissil-“hajja familjari” gia stabbilita izda fic-cirkostanzi idoneji jestendi l-harsien tieghu wkoll ghal dik ir-relazzjoni potenzjali li tista' eventwalment tizviluppa bejn il-missier naturali u l-wildbarra z-zwieg. Fatturi relevanti f'dan ir-rigward huma n-natura tar-relazzjoni bejn il-genituri naturali u l-interess u l-impenn tal-genitur naturali lejn il-wild kemm qabel kif ukoll wara t-twelid.Fattur relevanti iehor huwa jekk il-persuna tkunx ikkontrattat iz-zwieg, anki jekk mhux wiehed manifestament ta' konvenjenza, meta kienet taf bil-prekarjeta` tas-sitwazzjoni mill-perspettiva ta' immigrazzjoni; f'dan il-kaz gie ritenut li x'aktarx ikun biss f'cirkostanzi mill-aktar eccezzjonali li t-tnehhija tan-non-cittadin tigi ritenuta li tivvjola l-Artikolu 8.
Ghalkemm il-ko-abitazzjoni tista' jkun rekwizit ta' relazzjoni familjari jista' jkun hemm fatturi ohra li jservu sabiex juru li certu relazzjoni ghandha permanenza sufficjenti sabiex tiggenera rabtiet familjari de facto bhal, fil-kaz ta' relazzjoni bejn genituri u ulied, in-natura u d-durata tar-relazzjoni bejn il-genituri, jekkil-persuni koncernati kienux ppjanaw li jkollhom ulied, jekk il-missier irrikonoxxiex il-wild bhalatieghu u, fost ohrajn, ir-regolarita` tal-kuntatt. Fic-cirkostanzi il-Qorti cahdet it-talba.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni