Reference: 12/2009

Judgement Details


Date
12/03/2009
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG CHRISTOPHER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA MHIX DEFINITA HIJA NULLA
Summary
F'dan il-kaz il-Qorti, wara li sabet htija li persuna ddemoliet proprejta skedata illegalment, fl-istess sentenza ordnat ukoll sabiex il-Perit Reuben Sciortino jikkalkola l-kumpens dovut lill- Awtorita minghajr ma ddecidiet hi stess fl-istess sentenza l-ammont u cioe ma tatx sentenza kemm dwar il-mertu kif ukoll dwar il-piena.

Infatti, bil-mod kif giet abbozzata u redatta s-sentenza appellata, l-kundanna skont l-artikolu 46 (7) tal- Kap. 356 thalliet indefinita u suggetta ghal likwidazzjoni tal-perit nominat Reuben Sciortino mill-Ewwel Qorti.


Ghaldaqstant, element kostituttiv tal-piena ma giex inkorporta fis-sentenza appellata imma kien se jithalla jiddependi minn likwidazzjoni peritali li ma kienetx ser tkun soggetta ghall- kontroll la tal-prosekuzzjoni u lanqas tad-difiza.

Kjarament dana mhux il-mod kif trid tinghata sentenza la fil-kamp peneali u lanqas fil-kamp civili ghaliex it-termini tal-kundanna jridu jkunu cari u definiti u ghalhekk dan jirrendi s-sentenza nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info