Referenza: 2/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
TANTI ROSE ET vs R.C.M.J COMPANY LIMITED ET
Tip ta' Sentenza
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; ZGUMBRAMENT MINHABBA KSUR TA OBLIGI TAL-KERREJ
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti ddikjaraw illi huma jikru lis-socjeta ntimata l-garage numru 92, Depiro Street, Sliemaversu l-kera ta' Lm290 fis-sena pagabbli kull tlett xhur bil-quddiem. L-esponenti jitolbu bir-rispett illi l-Bord li Jirregola l-Kera jawtorizza lir-rikorrenti jirriprendu l-pussess liberu u vakanti tal-fond de quo u konsegwentement ghalhekk jordna lill-intimati jizgumbraw ‘il barra mill-istess fi zmien qasir u perentorju li jkun joghgbu jiffissa l-istess Bord. Minn naha taghhom, l-intimati jecepixxu illi t-talba tal-atturi ghandha tigi michuda bl-ispejjes stante li hija nfondata fil-fatt u fid-dritt, u dan peress illi kwalsiasi hsarat li zvillupaw fil-fond meritu tal-kwistjoni ma sarux minhabba negligenza jew nuqqas ta' kura da parti tal-intimati. L-intimat iqis illi huwa mexa bhala bonus paterfamilias f'kull azzjoni tieghu biex jirmedja s-sitwazzjoni.

Il-Bord li Jirregola l-Kera laqa' t-talba tar-rikorrenti u awtorizzhom jirriprendu l-pussess liberu u vakanti tal-fond u ordna lill-intimati jizgombraw il-fond. L-intimati appellaw minn din is-sentenza.

L-Artikolu 1126 (1), Kodici Civili jghid illi “fl-obbligazzjoni li biha wiehed jintrabat li jaghti haga, tidhol l-obbligazzjoni li jikkunsinna l-haga, u li jikkonservaha sal-kunsinna”. B' mod partikulari, fil-kazta' lokazzjoni, il-kerrej ghandu l-obbligu jaghti l-fond lura fl-istess stat, presumibilment tajjeb,li jkun ircevih (Artikolu 1559, Kodici Civili). Minn dan jitnissel li l-obbligu tal-konservazzjonital-haga jqieghed a kariku tal-kerrej l-impenn li jikkustodixxi l-fond.

Il-kerrej irid dejjem (i) jivvigila fuq l-integrita` u l-inkolumita` tal-haga, (ii) li jiehu l-kawteli kollha ghall-konservazzjoni taghha , (iii) li jipprevedi ghat-tiswijiet li jmissu lilu skond l-Artikolu 1556, u (iv) li javza mill-ewwel lis-sid bil-htiega li dan jipprovdi ghar- riparazzjonijiet li ghalihom hu responsabbli. Biex inkwilin verament ikun adempixxa ma' dik id-diligenza li jsemmi l-Artikolu 1554 (a)huwa ghandu mhux biss jevita li jsir dannu materjali fil-fond mikri imma wkoll li jevita pregudizzjuindirett lil-lokatur bl-inazzjoni tieghu. Hu ghalhekk leziv ta' l-interessi tas-sid meta, kif inhufil-fattispeci l-kaz hawnhekk, il-kerrej ma jivvigilax b' mod adegwat fuq l-integrita` tal-fond jew, li hu aghar, jibqa' passiv u ma jittutelax kif jixraq l-interessi patrimonjali tas-sid.”

Din il-Qorti ta'l-Appell tosserva illi la s-socjeta` appellanti kienet konsapevoli mill-istat ta' fatt tal-perkolazzjoni ta' l-ilma bil-konsegwenti hsara fis-saqaf, kien certament jinkombi lilha, ankorke dik l-istess hsara ma avveratx b'att jew ommissjoni taghha proprja, illi ma thallix dik il-hsarataccentwa progressivament ruhha sakemm lahqet dik il-proporzjoni li tallertaha ghall-perikolozita taghha. Avzat, jew ma avzatx lis-sidien, kien dejjem jaggrava fuqha, qua inkwilina diligenti, li tiehu certi rimedji biex il-hsara ma tipprogredix ruhha.

L-inadempiment gravi fis-socjeta` appellanti, jikkonsisti minn nuqqas ut sic tax-xoghlijiet rimedjali fiz-zmien li l-istat tal-hsara kienet hekk tinnecessita u tesigi, u mill-inkurja taghha li per via legale tisforza lis-sidien tal-fond mikri lilha biex jaffrontaw il-problema. Dan kollu kombinat ma' dik ta' l-inerzja taghha ghal tul apprezzevoli ta' zmien meta kienet hekk konxja mill-problema.

Ghaldaqstant din il-Qorti ta'l-Appell tiddeciedi billi tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez anke ta' dinl-istanza kontra s-socjeta` appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni