Reference: 433/2007

Judgement Details


Date
31/07/2008
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CACHIA GILMORE
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
VETTURA; MINI MOTO
Summary
Ir-regolamenti maghmula taht il-Kap. 65 ( kif ukoll taht il-Kap. 104) ma jistghux jidderogaw minn dak li tipprovdi l-ligi principali. Ghalkemm jista' jaghti l-kaz li l-vettura in kwistjoni ma kinitx registabbli mal-Awtorita' dwar it-Transport ghall-finijiet tal- A.L. 476/2004 u setghet kienet anke tikkwalifika bhala 'low powered cycle' ghall-finijiet tal-A.L. 129/2004, jibqa' l-fatt li ghall- finijiet tal-Kap. 65 din kienet 'motor car' li skont l-Artikolu 15 (1) (a), ma setghetx tinstaq (ovvjament fi triq pubblika) minghajr licenzja tas-sewqan u minghajr ma tkun licenzjata.

Ghall-finijiet tal-Kap. 65 'motor car' tfisser 'vettura mmexxija b'forza mekkanika' (ara l-Artikolu 2), u certament il-vettura - tissejjahx 'mini moto' jew xi haga ohra huwa rrilevanti - tinkwadra f'tali definizzjoni. L-istess jista' jinghad ghal dak li jirrigwarda l-Kap 104. Skont l-Artikolu 2 tal-Kap. 104, 'vettura bil-mutur' tfisser ' kull vettura mahsuba biex tivjagga fuq l-art u li tkun immexxija b'forza mekkanika, imma li ma timxix fuq il-binari, u kull trailer, kemm akkopjat, kemm mhux'.

Imbaghad, skont l-artikolu 3 (1) tal-imsemmija ordinanza, hadd ma jista' juza vettura bil-mutur fit-toroq kemm il-darba ma jkunx hemm id-debita kopertura tal-assigurazzjoni fir-rigward ta' dik il-vetturau ta' min isuqha.

Ma hemmx dubju, ghalhekk, li bl-uzu fi triq pubblika tal-'mini moto' hawnaktar 'fuq imsemmija, kif gara f'dan il-kaz, kien hemm ksur kemm tal-Kap 65 kif ukoll tal-Kap 104.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info