Reference: 10/2004

Judgement Details


Date
05/05/2005
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs ANTHONY CAMILLERI OMISSIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI - APPELL FIERAGH - ARTIKOLU 450 TAL KAP 9 - ARTIKOLU 512 (3) TAL KAP 9
Summary
Il-Qorti, per ezempju, tista' tkun tal-fehma li l-piena mitluba hija baxxa wisq tenut kont tal-gravita` tal-kaz, jew li l-piena hija harxa wisq tenut kont ta' xi cirkostanzi attenwanti li jkun hemm; jew li mas-sanzjoni jew mizura li tkun qed tintalab ma jkunx hemm sanzjonijiet jew mizuri ancillari li ghandhom jigu inkluzi bhal, per ezempju, konfiski, jew kancellament ta' licenzji, jew il-hlas tal-ispejjez peritali . F'dan il-kaz il-Qorti ghandha (dejjem qabel l-akkuzat iwiegeb ghall-mistoqsija)semplicement tichad it-talba minghajr ma taghti ebda ragunijiet, u dan peress li l-gudikant ma ghandu qatt, salv ghal eccezzjoni wahda, jindika x'piena (jew mizura) huwa jkun iqis li tkun addattata ghall-kaz qabel l-akkuzat jammetti. L-unika eccezzjoni - u f'dan ir-rigward il-qrati taghna mxew fuq il-prassi tal-qrati Inglizi - hija fis-sens li l-gudikant jista' jindika, fil-qorti bil-miftuh, li sia jekk ikun hemm ammissjoni u sia jekk le, is-sentenza ghandha tiehu forma partikolari (ez. piena karcerarja jew probation jew conditional discharge).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info