Reference: 175/2004

Judgement Details


Date
05/11/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMEL CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, DISTINZJONI BEJN REDUNDANCY U RAGUNI TAJBA U BIZZEJJED - RESPONSABILITA` VIKARJA, KIF GHANDU JIGI CITAT UFFICJAL TAL-KUMPANNIJA
Summary
Ma kien hemm ebda htiega li fic-citazzjoni jinghad espressament li direttur ta' kumpannija li tkun ikkommettiet reat kien qed jigi imharrek fil-vesti tieghu ta' direttur, jew manager ecc. tal-kumpanija - ir-responsabbilta` vikarja f'dan il-kaz iggib maghha r-responsabbilta` personali ta' dak li jkunproprju ghan-nuqqasijiet tas-socjeta` jew kumpnanija, u ghalhekk ic-citazzjoni tohrog korretement uvalidament meta ssejjah lid-direttur, manager ecc. minghajr referenza ghall-kumpanija, u meta l-imputazzjoni tghid li huwa l-imharrek li ghamel jew naqas milli jaghmel xi haga.

Ma jistax legalment jinghad li galadarba min ihaddem ikun spicca bla xoghol, allura kien hemm "raguni tajba u bizzejjed" fis-sens tas-subartkolu (14) ghat-tkeccija ta' impjegat. Il-kaz in dizamina huwa wiehed ta' redundancy, u biex ikun applikabbli s-subartikolu (14) kellu jigi pruvat li kien hemm xi haga "aktar"jew "differenti" minn semplici redundancy.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info