Referenza: 510/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/02/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BRINCAT SAVIOUR ET vs SALINA ESTATES LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, RESPONSABILITA` TA` SID TA` FOND GHAL HSARAT F`FOND ADJACENTI - FATT TA` TERZ - DANNI, THAFFIR HDEJN HAJT DIVIZORJU F`DISTANZA INQAS MINN DIK REGOLAMENTARI - ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA - TITQIES RINUNZJATA JEKK MA TITQAJJIMX IN LIMINE LITIS - ECCEZZJONIJIET, SA LIEMA STADJU TAL-KAWZA TISTA` TIGI SOLLEVATA INKOMPETENZA RATIONAE VALORIS JEW RATIONAE MATERIAE - HAJT DIVIZORJU, THAFFIR HDEJN
Fil-Qosor
L-Artikolu 439 tal-Kodici Civili jiddisponi li "Hadd ma jista' jhaffer fil-fond tieghu bjar, gwiebi,jew latrini, jew jaghmel thaffir iehor ghal kull hsieb li jkun, f'boghod ta' anqas minn sitta u sebghin centimetru mill-hajt divizorju."

Dan l-ahhar imsemmi artikolu jippreskrivi d-distanza legali minima li kellha tinzamm fl-ezekuzzjoni ta' xoghlijiet ta' thaffir. Id-divjet ta' dan id-dispost tal-ligi huwa wiehed assolut u 'iuris et de jure' u japplika kemm fir-rigward ta' konfini laterali kif ukoll fil-kaz fejn ikun hemm dislivell bejn il-konfini. Ifisser ghalhekk illi l-artikolu 439jikkreja presunzjoni assoluta ta' hsara u huwa ghalhekk impellenti li tinzamm id-distanza regolamentari biex proprju jigi evitat dannu lill-vicin. Effettivament u guridikament l-applikabilita` ta' din id-disposizzjoni tipprexxindi minn kull indagini dwar xi assenza ta' potenzjalita` dannuza tal-kondotta ta' min ikun zamm distanza nferjuri ghal dik legali.

L-inosservanza ta' din in-norma tal-ligi ggib b'konsegwenza r-responsabilita` ghad-danni sofferti mill-gar, u ggib ukoll l-obbligu ta'min ikkawzahom biex jirrimedja ghall-hsara.

Sid ta' fond ma jistax jinheles mill-obbligu lijnehhi l-kawza tal-hsarat li jkun sofra l-gar tieghu kemm-il dabra f'tali kawza jkun ikkonkorra l-fatt ta' terz; fil-konfront ta' tali terz is-sid ikollu se mai dritt ta' rivalsa.

L-inkompetenza tal-Qorti Civili tal-Magistrati minhabba x-xorta jew il-valur tal-haga ma tistax tigi dikjarata 'ex officio' mill-Qorti fi grad ta' appell (Art 774 Kap 12). Effettivament jekk ma tkunx giet sollevata fl-ewwel istanza ma tistax tigi sollevata fl-appell. Ghax kif tajjeb nghad "apparti jekk l-ewwelQorti kelliex jew le tiddikjara ruhha "ex offico" inkompetenti li tiehu konjizzjoni tal-kawza minhabba n-natura tad-domanda tal-attur, hu fatt li dik id-dikjarazzjoni l-istess Qorti ma ghamlitiex, udin id-dikjarazzjoni ma tistax issir minn din il-Qorti ghaliex hi ligi espressa illi l-eccezzjoni ta' inkompetenza minhabba x-xorta jew il-valur tal-haga li tkun fil-kwestjoni ma tistax tigi dikjarata"ex officio" f'Qorti fi grad ta' appell."

Jekk l-eccezzjoni ta' inkompetenza ma tinghatax inlimine litis titqies rinunzjata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni