Reference: 120/1994/1

Judgement Details


Date
28/11/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
TURNER ANTHONY ET vs AGIUS FRANCIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, PRINCIPJU TA` DEPENDENCY - DANNI, PRINCIPJU TA` OWN CONSUMPTION - DANNI, VOLENTI NON FIT INIURIA - IMGHAX, IN LIQUIDANDIS NON FIT MORA - IMGHAX, LIKWIDAZZJONI GUDIZZJARJA TA` TALBA GHALL-HLAS - IMGHAX, POSSIBILITA` LI JIDDEKORRI FUQ AMMONT MHUX LIKWIDAT - DATA TAS-SENTENZA TAL-PRIM` ISTANZA
Summary
Hawnhekk il-Qorti sabet li passiggiera li ghazlet li tpoggi f'hogor passiggier iehor kienet ikkontribwiet fil-hsarat li hija garbet.

Ghall-finijiet tal-principju ta' dependency hemm differenzaf'sitwazzjoni fejn si tratta ta' mewt ta' kap ta' familja li, minnu din tkun qeghda tiddependi direttament, ghal xi sitwazzjoni ohra fejn invece ghaz-zamma u ghixien taghha si tratta ta' membru iehorta' familja li qeghdha tghix fi hdanha u li fin-normalita` tal-hajja l-probabilita` tkun li din tiehu l-istat taghha jew tmur tghix ghal rasha. F'dan il-kaz il-vittma kienet tfajla ta' 17-il sena u l-Qorti iddecidiet li kellha tnaqqas 2/3 mill-ammont ta' danni komplessiv likwidat bhala lucrum cessans proprju minhabba l-principju ta' dependency.

Ghal dak li jirrigwarda l-kwistjoni ta' "own consumption", il-Qorti irriteniet li jekk l-argument huwa li l-vittma potenzjalment kien ser ikollhasomma a disposizzjoni taghha, parti minnha zgur kienet ser tigi minfuqa. Ghalhekk irriteniet li tnaqqis ikkalkulat f'percentwal ta' hamsa u ghoxrin fil-mija (25%) kien wiehed realistiku.

Dwar id-dekorrenza ta' imghax, il-Qorti irriteniet illi l-imghax fejn it-talba kienet "da liquidare" ma kellux jghaddi mid-data tan-notifika tac-citazzjoni proprju minhabba l-principju in liquidandis non fit mora. Il-Qorti ziedet izda l-imghax kellu jibda jiddekorri mid-data ta' l-ewwel sentenza peress illi f'dak il-mument il-konvenut kellu idea tac-cifri involuti izda kien naqas milli jiddepozita ebdaparti mill-ammont ta' danni fil-Qorti sabiex jezimi ruhu mir-responsabilita`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info