Reference: 1422/2001/1

Judgement Details


Date
16/12/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
BEZZINA HELEN vs BEZZINA CARMELO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANTENIMENT, META TERZ IHALLAS IL-MANTENIMENT - ASSISTENZA SOCJALI
Summary
F'din il-kawza l-attrici talbet li tigi awtorizzata l-esekuzzjoni ta' sentenza precedenti bejn l-istess kontendenti - peress illi kienu ghaddew aktar minn hames snin minn meta setghet tigi esegwita -illi permezz taghha ir-ragel ta' l-attrici kien gie kundannat ihallasha l-manteniment u, ukoll, waqt illi r-ragel ta' l-attrici ma hallasx dan il-manteniment l-attrici kienet qed tircievi l-assistenza socjali. L-attrici talbet illi zewgha jhallasha l-arretrati ta' manteniment dovut skond is-sentenza relativa izda l-konvenut eccepixxa li tali hlas kien diga' sar permezz ta' l-ghajnuna socjali liallura ezentatu mill-obbligi tieghu;

Il-Qorti irriferiet ghal gurisprudenza fejn gie ritenutli illum, kieku kellha tigi segwita l-gurisprudenza l-antika hemm kaz car biex tigi mdahhla eccezzjoni gdida barra min dawk già rikonoxxuti tal-motiv gust tal-inazjoni u tad-dejn, u cioè dak tal-persuna alimentanda li minhabba l-indifferenza tad-debitur specjalment meta jkun zewgha tigi umiljata umixhuta fuq l-ahhar risorsa tal-ghajnuna socjali, li hija ntisa biex tipprevieni li n-nies fil-bzonnjergghu isiru tallaba fit-toroq. Il-fatt tar-ricezzjoni tal-ghajnuna socjali li, kif jaf kulhaddhuwa soggett ghal hafna investigazzjonijiet u revizjonijiet prejodici min-naha tal-Gvern, juri (jekkqatt kien mehtieg) il-bzonn tal-attrici f'dawn l-ahhar snin u li l-kaz jista' liberament jigi ekwiparat ghall-kaz ta' dak li jkollu jiddejjen biex imantni ruhu; infatti l-Gvern ghandu azzjoni ta' regress kontra d-debitur tal-alimenti daqs min jissoministra l-alimenti lill-mara mizzewga minflok ir-ragel morus, u dana biex ma jkunx hemm arrikkiment indebitu da parti tar-ragel minn fuq dahar l-erarju pubbliku u c-cittadini tajba li jzommuh bit-taxxi li jhallsu.

B'hekk il-Qorti irriteniet li l-konvenut xorta wahda kellu jhallas il-manteniment minnu dovut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info