Reference: 2066/2000/1

Judgement Details


Date
03/11/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
LOMBARD BANK MALTA PLC vs NAUDI LOUIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
RAHAN, BEJGH TA` TAL-HAGA MOGHTIJA B`RAHAN - RAHAN, BEJGH TA` TAL-HAGA MOGHTIJA B`RAHAN - FTEHIM WARA LI JSIR IL-KUNTRATT TA` RAHAN
Summary
L-artikoli 1970 u 1973 tal-Kap 16 jiddisponu hekk:

1970 (1) Il-kreditur, minbarra Il-Monti, ma jistax jiddisponi mir-rahan fin nuqqas ta' hlas: izda hu ghandu jedd jitlob il-bejgh tal-haga fl-irkant taht is-setgha tal-qorti.

(2) It-talba tal-kreditur ghal dan il-bejgh tista' ssir imqarb'rikors u l-qorti tista' fuq din it-talba tordna l-bejgh tar-rahan, jekk id-debitur jew min jidherghalih skond il-ligi, wara li jigi nnotifikat kif imiss b'kopja ta' dak ir-rikors, biz-zmien ta' tliet ijiem sabiex iwiegeb, jonqos li jwiegeb jew ma jaghmilx opposizzjoni ghat-talba.

1973 Kull patt li jaghti s-setgha lill-kreditur li jiehu bi proprjeta` r-rahan, jew li jiddisponi minnu minghajr ma jhares il-procedura msemmija fl-artikolu 1970, jew li jnehhi lill-kreditur jew lid-debitur il-jedd li jitlob il-bejgh tar-rahan kif jinghad fl-artikoli 1970, 1971 u 1972, huwa null.

Dakli l-ligi tipprojbixxi f'materja ta' rahan, taht piena ta' nullita', huwa kull patt li jawtorizza lill kreditur li japproprja ruhu mir-rahan jew jiddisponi minnu minghajr il-formalitajiet preskrittimill-ligi, jew li jnehhi, id-dritt li jitlob il-bejgh tar-rahan. Imma l-bejgh tar-rahan lill-istesskreditur fi ftehim li jsir wara li jkun sar il-kuntratt tar-rahan, u indipendentement minnu, ma hux projbit mil-ligi, purche' dan isir mhux in frode tal-ligi, jigifieri ma jkunx miftiehem fil-mumenttal-kontrattazzjoni tar-rahan imma jigi effettwat wara, ghax altrimenti l-debitur ma jkunx qed igawdi mill-liberta' fil-kontrattazzjoni, li hi wahda mill-element essenzjali rikjesta ghal validita tal-convenzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info