Reference: 236/2000/1

Judgement Details


Date
29/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
FENECH PHILIP ET vs A & R MERCIECA LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ENFITEWSI, EFFETTI TAL-KONSOLIDAZZJONI TAT-TITOLU FUQ OBBLIGI IMPOSTI FUQ L-UTILISTA FIL-KONCESSJONI ENFITEWTIKA - SERVITU`, DIKJARAZZJONI LI L-FOND HUWA LIBERU U FRANK - SERVITU`, NUQQAS TA` REFERENZA FIN-NOTA TA` L-INSINWA
Summary
Fil-ligi trid issir distinzjoni bejn servitu' predjali u obbligazzjoni personali. Biex ikun hemm servitu' predjali hemm bzonn li jkun hemm rabta, fuq kull min se jigi wara l-persuna li fuqha giet imposta l-limitazzjoni ta' altius non tollendi, bejn il-fond dominanti u l-fond servjenti. Jekk ma jkunxhemm fond dominanti li qed jigi servut, ikun hemm biss obbligazzjoni personali, u f'dak il-kaz dinama tehtiegx li tigi insinwata.

Meta jigi mifdi cens l-obbligazzjonijiet finanzjarji u personali jispiccaw, izda jibqghu dawk marbuta mal-proprjeta' bhal servitujiet. Gie deciz mill-Qrati taghna li ghalkemm isir il-fidi ta' cens fil-bejgh, il-koncedent li jkun irriserva favur tieghu drittijiet li ghandhom fihom element ta' proprjeta' dawn id-drittijiet jibqghu veljanti nonostante l-fidi tac-cens.

F'dan il-kaz, nonostante l-fidi tac-cens, l-imposizzjoni tal-limitazzjoni altius nontollendi, li hija element ta' proprjeta', baqghet torbot lis- successuri fit-titolu.

Servitu` li tigi kostitwita permezz ta' kuntratt hija valida anki jekk ma ssir ebda referenza ghaliha fin-nota ta' l-insinwa. Ghalhekk, ix-xerrej ghandu jezamina mhux biss in-nota ta' insinwa izda jara il-kuntratt ta' trasferiment minghand min kien ser jixtri.

Minn naha l-ohra d-dikjarazzjoni fil-kuntratt li l-fond kien qed jinxtara liberu u frank minn kull piz u servitu', ma jfissirx b'daqshekkli s-servitu' spiccat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info