Reference: 11/2000/1

Judgement Details


Date
20/10/2003
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
AZZOPARDI JOHN ET vs TRIGANZA LAWRENCE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, KUNCETT TA` MEMBRU TAL-FAMILJA - LOKAZZJONI, MEMBRI TAL-FAMILJA LI KIENU JGHIXU MAL-INKWILIN FIZ-ZMIEN TAL-MEWT TIEGHU - LOKAZZJONI, PROVA TAL-BZONN TAS-SID - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - KUNCETT TA` BZONN - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - RELATIVE HARDSHIP - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - SELF-INFLICTED HARDSHIP - LOKAZZJONI, RIPREZA MINHABBA BZONN TAS-SID - SUITABLE ALTERNATIVE ACCOMMODATION
Summary
Fid-Dritt Giustinianeo, u precizament bin-Novella 118, il-koncett espress tal-kelma "familja" gie estiz u aktar armonizzat mas-sens naturali, u liberat mill-artificjalita` tal-"patria potestas", u giemaghmul li jikkomprendi dawk kollha kongunti permezz tad-demm u dixxendenti wahda mill-ohra jew minn stipiti komuni.

Dan il-kuncett issokta jigi amplijat fis-sens illi, kif intqal, "l-espressjoni membru tal-familja ma tirrikjedix li l-konsangwinita` hi bilfors u dejjem pre-rekwizit tal-"membership" tal-istess familja".

Gie ritenut illi "l-kelma "familja" fil-kontest tal-Kap 69, fin-nuqqas ta' kliem iehor li jillimita s-sinjifikat taghha, ghandu jkollha t-tifsir ordinarju taghha um'ghandiex tinghata ebda nterpretazzjoni stretta. It-test li ghandu jigi applikat huwa jekk bniedemordinarju kienx iqis lil persuna in kwestjoni bhala membru tal-familja tal-kerrej. Normalment jitqiesu bhala membri tal-familja tal-kerrej dawk kollha li joqoghdu mieghu permanentement fis-sens li jaghmlu d-dar taghhom mieghu.

Ghall-finijiet tar-ripresa fuq il-bazi ta` bzonn, huwa car li l-kelma "requires" fid-disposizzjoni tal-ligi (Art 9 (b)) tindika bzonn mhux semplici xewqa jew preferenza. Il-piz tal-prova ta' dan il-bzonn hu fuq is-sid li jehtieg juri mhux biss li hu qed jagixxi inbuona fede imma wkoll illi hu ghandu bzonn li jirriprendi pussess tal-fond Altrimentri l-inkwilin ma ghandux jigi disturbat bla bzonn fid-dgawdija tal-fond mikri ghax kwalunkwe zgumbrament igib 'hardship' u l-izgumbrament ghalhekk irid ikun gustifikat.

Wiehed ghalhekk ghandu joqghod ferm attent fl-evalwazzjoni tal-bzonn u ma jesagerax iz-zejjed. Gie ritenut illi "requires" tikkonnota "something more than desire, although at the same time something much less than absolutely necessity willdo".

L-offerta ta' "alternative accomodation" mhiex kondizzjoni 'sine qua non' biex is-sid ikun jista' jiehu pussess tal-fond tieghu.

Minn naha l-ohra f'kazijiet ta' hardship il-Bord ghandu jqis ic-cirkostanzi kollha tal-kaz kompriza dik ta' any alternative accomodation available forthe landlord or the tenant.

Issa hi wkoll gurisprudenza illi jekk il-kerrej ghandu suitable alternative accomodation ma hemmx bzonn u ma huwiex il-kaz li jigi paragonat il-hardship rispettiv tal-partijiet u s-sid ghandu jigi moghti l-pussess tal-fond jekk hu jipprova li ghandu grad ragjonevoli ta' bzonn li jiehdu ghall-okkupazzjoni tieghu jew tal-persuni msemmija fil-ligi.

Hawnhekkil-Qorti ma qabletx mas-sottomissjoni li l-fatt tar-rinunzja tad-dritt ta' abitazzjoni fil-fond konjugali kienet tammonta ghal 'self-inflicted hardship'. Tali rinunzja trid tigi ezaminata u apprezzata fil-kaz konkret u ma jidherx li hi xi haga straordinarja illi koppja li tkun qed tissepara tilhaqarrangament bhal dak. Is-self-inflicted hardship tokkorri meta l-kerrej b'manuvra arkitettata minnujipprokura l-izgumbrament tieghu nnifsu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info