Reference: 939/1993/2

Judgement Details


Date
03/07/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
DIR GENERALI TAX-XOGHOLIJIET PUBBLICI vs AZZOPARDI CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
APPALT, CERTIFIKAZZJONI TAX-XOGHOL - APPALT, RIMEDJI TAL-APPALTANT META X-XOGHOL MA JKUNX SKOND IS-SENGHA U L-ARTI - APPALT, XOGHOL LI MA JKUN TA` EBDA UTILITA` - PRESKRIZZJONI, DANNI DERIVANTI MILL-KUNTRATT TA` APPALT
Summary
L-appaltaturi ma jistghux jezoneraw ruhhom minn responsabbilita' ghax-xoghol li ghamlu kontra s-sengha billi jghidu li dan ghamluh fuq ordni u/jew fuq insistenza tas-sid. L-appaltatur huwa dejjem responsabbli jippresta opra sodisfacjenti u obbligat jirrezisti ghal kwalunkwe intramissjoni tal-kommittent.

Il-kuntrattur ghandu jirrezisti kull indhil fix-xoghol tieghu li jwasslu ghall-bini majkunx skond l-arti u s-sengha.

L-appaltatur huwa obbligat li jikkonsenja xoghol skond is-sengha tieghu u tajjeb ghall-uzu li hu previst. Hu responsabbli ghar-rizultat li jaghti u hu ghandu obbligu jara li r-rizultat ikun sodisfacjenti ghall-kommittent.

Ir-relazzjoni bejn is-sid u l-kuntrattur hija wahda kontrattwali, bil-preskrizzjoni ghad-danni tkun dik generali ta' hames snin, u b'obbligu tal-kuntrattur li jaghmel tajjeb ghad-danni jekk jirrizulta li hu ma wettaqx ix-xoghol li gie inkarigat jaghmel kif trid is-sengha ta' dak ix-xoghol partikolari.

L-appaltatur jibqa' responsabbli anke jekk jikkonsenja x-xoghol li jigi ezaminat u accettat, aktar u aktar meta d-difettima jkunux immedjatament apparenti. Kwalsiasi approvazzjoni, ghalhekk, ma tistax isservi biex tezonera lill-appaltatur mir-responsabbilita' ghad-difetti. Mhux skuza li hu mhux tas-sengha f'xi parti tax-xoghol, ghax f'kaz bhal dan hu ghandu mill-ewwel ma jaghmilx ix-xoghol jew jirrispondi ghad-difettili jigru 'l quddiem".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info